الدراسة في البرتغال

miniatura Escuela de Arquitectura de Oporto Alvaro Siza Vieira 1987-1994 Porto Portugal 2011-08-19
miniatura Part of the 'Faculdade de Letras' building of the University of Porto, Portugal (May 2008).
miniatura Faculdade de Letras da Universidade do Porto - 2

Study in Poland